. . . הניעטב ,ןתמה
תודוסי יפל שופיח

.יקסנישומ ש"ע חותיפו רקחמל זכרמה ,2000 ,תורומש תויוכזה לכ
mop@ort.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה לבקל חמשנ
םיטידרק